Strona g³ówna :: 484-622-1246 :: 920-723-8692 :: 6069919468 :: Kontakt ::

Oferujemy noclegi w pokojach goœcinnych na terenie miasta ¯agania. Posiadamy 10 pokoi zapewniaj¹c nocleg dla 30 osób.
Dysponujemy pokojami 1,2,3,4-osobowymi. Dziêki temu mo¿emy zaoferowaæ nasze us³ugi goœciom weselnym, turystom i firmom.
Dostêp do Wi-Fi.

wiêcej...W restauracji organizujemy przyjêcia okolicznoœciowe do 85 osób.
W kameralnych warunkach przygotujemy wesele, studniówkê, imprezê zak³adow¹ oraz inne przyjêcia na ¿yczenie klienta.
Dziêki bardzo dobrze wyposa¿onej bazie gastronomicznej zapewniamy doskona³e kuchni¹ i profesjonaln¹ obs³ugê.
Posiadamy certyfikat HACCP.

wiêcej...

Zorganizujemy, przygotujemy, obs³u¿ymy: bakiety, studniówki, przyjêcia weselne, imprezy okolicznoœciowe w miejscu wyznaczonym przez klienta, w salach, œwietlicach, sto³ówkach oraz w plenerze. Dysponujemy jednolit¹ zastaw¹ umo¿liwiaj¹c¹ zorganizowanie przyjêcia do 700 osób.
Œwiadczymy us³ugi w zakresie dekoracji sal weselnych, koœcio³ów i samochodów. Organizujemy pokazy pirotechniczne.
Na ¿yczenie pracodawców dostarczymy posi³ki regenercyjne dla pracowników w miejscu wykonywanych prac.

wiêcej...

Wynajmujemy sprzêt gastronomiczny zapewniaj¹c kompleksowe wyposa¿enie przyjêæ oraz du¿ych imprez.
W ofercie posiadamy zastawê sto³ow¹, obrusy, pokrowce na krzes³a oraz sprzêt gastronomiczny niezbêdny do zorganizowania wesela lub innego przyjêcia okolicznoœciowego.
Wypo¿yczamy równie¿ dekoracjê. Zapewniamy dowóz oraz odbiór sprzêtu.
(615) 319-4853

Robert Palewski :: ul. Nocznickiego 5 :: 68-100 ¯agañ :: tel. 505 239 502 :: by Sliffka